eCube - bezplatný katalóg elektrotechnických produktov

sk / cz / en / pl / hu / de / ro
RSS    Kontakt

Všeobecné podmienky používania portálu eCube (www.ecubeportal.com)

1.      Úvodné ustanovenia

1.1. Internetový portál www.ecubeportal.com (ďalej len eCube) je elektronický katalóg produktov firiem z elektrotechnickej branže.

1.2. Prevádzkovateľom portálu eCube je spoločnosť SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 01 Košice, IČO: 3170 3186, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro vo vložke č. 5791/V.

1.3. Podmienky používania portálu eCube (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu eCube, užívateľov ako aj tretích osôb pri prevádzke a využívaní eCube.

1.4. Na účely týchto Podmienok sa užívateľom portálu eCube rozumie fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca informácie o sebe a svojich produktoch na portáli eCube (ďalej len „Užívateľ“) a treťou osobou osoba využívajúca eCube po predchádzajúcom schválení Prevádzkovateľa za iným účelom ako Užívateľ.

1.5. Produktom sa na tieto účely rozumie výrobok alebo služba Užívateľa portálu, na propagáciu ktorého využíva služby a funkcie eCube portálu (ďalej len „Produkt“).

1.6. Súvisiace komunikačné média sú pre účely týchto Podmienok všetky komunikačné kanály, ktoré Prevádzkovateľ využíva na propagáciu informácií o eCube portále, Produktoch či Užívateľoch. Môže nimi byť napríklad elektronický newsletter Prevádzkovateľa, portály zmluvných tretích strán Prevádzkovateľa, tlačené odborné časopisy, a pod.

1.7. Súčiastka je pre tieto účely akýkoľvek elektro-mechanický komponent, ktorý je obsiahnutý v Produkte, pričom súčiastka môže a nemusí byť z portfólia Prevádzkovateľa (ďalej len „Súčiastka“).

 

2.      Registrácia Užívateľa a pridávanie Produktov

2.1. Podmienkou využívania eCube Užívateľmi je ich registrácia. Registrácia užívateľa sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia osobných údajov do formulára pre registráciu (ďalej len „Formulár“).

2.2. Registráciou Užívateľa na eCube prostredníctvom vyplnenia Formulára vyjadruje Užívateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 122/2013“), súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely pridávania a zverejnenia článkov, inzerátov a referencií na internetových stránkach spoločnosti SOS electronic s.r.o., ako aj na s tým súvisiace činnosti. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné vziať späť len za podmienok uvedených v Zákone č. 122/2013.

2.3. Po registrácii môže Užívateľ na eCube portáli pridávať svoje „Produkty“ vo forme textov, obrázkov a fotografií, videí ako aj iných súvisiacich dokumentov (ďalej len „Obsah“). To všetko za podmienky, že tieto nie sú rozpore so zákonmi danej krajiny, v ktorej je produkt propagovaný a týmito Podmienkami. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetok Obsah, ktorý zverejní prostredníctvom eCube portálu a súvisiacich komunikačných médiách.

2.4. Užívateľ sa môže registrovať na portáli eCube iba raz.

2.5. Užívateľ môže v rámci svojej registrácie pridávať aj viac Produktov na eCube portal.

2.6. Registrácia a pridávanie Produktov na eCube sú bezplatné. Jedinou podmienkou pre pridanie Produktu na eCube je uvedenie minimálne jednej súčiastky, ktorý sa nachádza v pridávanom Produkte. Čím viac súčiastok užívateľ uvedie, tým vyššiu prioritu bude mať tento Produkt v zozname ostatných Produktov všetkých Užívateľov.

2.7. Obsah pridaný používateľom na eCube považuje Prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo Užívateľa. Registráciou na eCube portáli Užívateľ prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom pridaného Produktu a súvisiaceho Obsahu a že jeho zverejnením na eCube portáli a súvisiacich komunikačných médiách nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), a to kliknutím do príslušného poľa Formulára. Bez kliknutia do príslušnej časti Formulára nebude registrácia úspešná. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Obsah pridaný Užívateľom.

2.8. Bod 2.7 týchto Podmienok sa primerane použije aj na iné predmety práv duševného vlastníctva, ktoré priamo a/alebo nepriamo súvisia s uverejnením Obsahu Užívateľov na eCube a súvisiacich komunikačných médiách.

2.9. Na registráciu Užívateľa ako aj pridávanie Produktov nie je právny nárok a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Užívateľa či pridanie Produktu na eCube a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

3.      Podmienky publikovania / uverejnenia

3.1. Obsah bude na eCube portáli publikovaný až po odsúhlasení/schválení Prevádzkovateľom, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa jeho pridania. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, podľa vlastného uváženia, o udelení/neudelení súhlasu na publikovanie Obsahu na eCube. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odopretý/odmietnutý. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Obsahu po predchádzajúcom dohovore s Užívateľom.

3.2. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje Užívateľov, že na eCube portáli nebude zverejnený žiaden Obsah, ktorý svojím obsahom nekorešponduje/ nesúvisí s danou témou, alebo ktorý sa prieči základným princípom morálky a pravidlám etiky.

3.3. Pridaním Produktu a jeho súvisiaceho Obsahu Užívateľ súčasne udeľuje bezodplatne po dobu zverejnenia Obsahu nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie Obsahu a to najmä na jeho zverejnenie, verejné rozširovanie, spracovanie, zaradenie do súborného diela a verejné vystavenie.

3.4. Užívateľ pridaním Obsahu na eCube portál ďalej prehlasuje, že si je plne vedomý a súhlasí s tým, že Obsah bude na uvedenej stránke prístupný ne eCube portáli bezodplatne.

3.5. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Užívateľa alebo ním zadaný obsah preukáže ako nepravdivé alebo bude porušovať pravidlá poctivého obchodného styku a hospodárskej súťaže, bude Užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ súčasne vyplnením Formulára v zmysle ustanovenia § 725 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vyhlasuje, že spoločnosť Prevádzkovateľa odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností Užívateľa v zmysle týchto Podmienok.

 

4.      Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na ecube portáli s výnimkou Obsahu pridaného Užívateľom je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom.

4.2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky eCube portálu. Prevádzkovateľ  však neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných užívaním eCube je vylúčené.

4.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude Obsah a užívateľský profil pridaný Užívateľom využívať najmä avšak nie výlučne na nižšie uvedené účely:

a.       prevádzkovanie eCube portálu,

b.      propagácia eCube portálu,

c.       uverejňovanie Obsahu a užívateľského profilu v súvisiacich komunikačných kanáloch

d.      uverejňovanie Obsahu a užívateľského profilu v rámci tlačených a elektronických reklamných a propagačných materiálov vydávaných Prevádzkovateľom.

4.4. Emailová adresa poskytnutá Užívateľom pri registrácii v poli „Systémový e-mail“ bude Prevádzkovateľom používaná výlučne na účely spojené s prevádzkovaním eCube portálu a nebude poskytovaná tretím osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním eCube sa rozumie okrem iného aj zasielanie informačných správ týkajúcich sa a/ alebo súvisiacich s prevádzkou eCube portálu, , nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním eCube portálu či s predmetom podnikania Prevádzkovateľa vo frekvencii maximálne 4-krát za mesiac. Súčasťou správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

4.5. Emailové adresy poskytnuté Užívateľom v poli „Verejný kontaktný e-mail“ budú zverejnené pri propagácii Produktov. Slúžia ako kontaktný email pre záujemcov o Produkt Užívateľa.

4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z eCube portálu Obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky užívania, ako aj blokovať prístup k eCube tým Užívateľom, ktorí porušili pravidlá užívania v zmysle týchto Podmienok.

 

5.      Záverečné ustanovenia.

5.1. Užívateľ týmto berie na vedomie, že zverejnenie Obsahu bez súhlasu s týmito Podmienkami nebude možné.

5.2. Užívateľ týmto ďalej berie na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby tieto Podmienky jednostranne meniť alebo úplne nahradiť.

5.3. Vzťahy vzniknuté medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom sa spravujú týmito Podmienkami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky s vylúčením jeho kolíznych noriem.

 

Priemyselný sektor
Riešenia pre
Newsletter
Hodnotenia Poslať pripomienku k BETA verzii