eCube - az elektrotechnikai termékek ingyenes katalógusa

sk / cz / en / pl / hu / de / ro

Az eCube portál (www.ecubeportal.com) használatának általános feltételei

1.      Bevezető rendelkezések

1.1. A www.ecubeportal.com internetes portál (továbbiakban: eCube) az elektrotechnika szakterületén működő cégek elektronikus katalógusa.

1.2. Az eCube portál üzemeltetője: SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 01 Košice, azonosítósz.: 3170 3186, bejegyezve a Košice I. sz. járásbíróság cégjegyzékében, Sro részleg, betét: 5791/V.

1.3. Az eCube portál használatának feltételeit (továbbiakban: „Feltételek”) az eCube portál üzemeltetőjének, felhasználóinak, valamint az eCube üzemeltetése és használata során fellépő harmadik személyek kölcsönös jogai és kötelességei szabályozzák.

1.4. Ezen Feltételek céljaira az eCube portál felhasználója alatt olyan természetes vagy jogi személy értendő, aki információkat tesz közzé magáról és termékeiről az eCube portálon (továbbiakban: „Felhasználó”), és harmadik személy alatt pedig az olyan személy értendő, aki az eCube portált az Üzemeltető előzetes jóváhagyásával más célra használja, mint a Felhasználó.

1.5. Ezen célokra termék alatt a portál Felhasználójának olyan gyártmánya vagy szolgáltatása értendő, melyek népszerűsítésére az eCube portál szolgáltatásait és funkcióit használja fel (továbbiakban: „Termék”).

1.6. A jelen Feltételek céljaira összefüggő kommunikációs médiumnak tekintendő minden olyan kommunikációs csatorna, melyeket az Üzemeltető felhasznál az eCube portálról, a Termékekről vagy Felhasználókról szóló információk terjesztésére. Ilyen lehet például az Üzemeltető hírlevele, az Üzemeltető szerződött harmadik személyeinek portáljai, nyomtatott szakfolyóiratok és hasonlók.

1.7. Alkatrész alatt a jelen Feltételek céljaira bármilyen elektromechanikus komponens értendő, melyet a Termék tartalmaz, az alkatrész ugyanakkor képezheti, de nem szükséges képeznie az Üzemeltető portfóliójának részét (továbbiakban: „Alkatrész”).

 

2.      A Felhasználó regisztrációja és Termékek hozzáadása

2.1. Az eCube portálnak a Felhasználók általi felhasználásának feltétele azok regisztrációja. A felhasználó regisztrációja a személyes adatok megadásával történik a regisztrációra szolgáló űrlapban (továbbiakban: „Űrlap”).

2.2. A Felhasználó az eCube portálon az Űrlap kitöltésével történő regisztrációjával a személyes adatok védelméről szóló 122/2013 sz. törvény hatályos szövegével (továbbiakban: 122/2013 sz. törvény) összhangban egyetértését fejezi ki azzal, hogy az általa átadott személyes adatai cikkeknek, hirdetéseknek és referenciáknak a SOS electronic s.r.o. társaság weboldalain való hozzáadása és közzététele, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységek céljából feldolgozásra kerüljenek. A hozzájárulás határozatlan időre történik, és azt visszavonni csak a 122/2013 sz. törvényben megállapított feltételek mellett lehetséges.

2.3. A regisztrációt követően a Felhasználó az eCube portálon hozzáadhatja saját „Termékeit”, mégpedig szövegek, képek és fényképek, videók, valamint más összefüggő dokumentumok (továbbiakban: „Tartalmak”) formájában is. Mindezt azon feltétel mellett, hogy ezek nem ellenkeznek az adott ország törvényeivel, melyekben a termék népszerűsítésre kerül, valamint a jelen Feltételekkel. A Felhasználó visel felelősséget minden Tartalomért, melyet az eCube portál és az összefüggő kommunikációs médiumok közreműködésével közzétesz.

2.4. A Felhasználó az eCube portálon csak egyszer regisztrálhatja magát.

2.5. Regisztrációja keretében a Felhasználó több Terméket is közzétehet az eCube portálon.

2.6. Az eCube portálon való regisztráció és Termékek közzététele ingyenes. A Termékeknek az eCube portálon való közzétételének egyetlen feltétele az, hogy legalább egy alkatrész feltüntetésre kerüljön, mely a hozzáadott Termékben található. Minél több alkatrészt tüntet fel a Felhasználó, annál nagyobb prioritást élvez majd ez a Termék az összes Felhasználó többi Termékeinek listájában.

2.7. A Felhasználó által az eCube portálon közzétett tartalmat az Üzemeltető a Felhasználó szellemi tulajdonának tekinti. Az eCube portálon való regisztrációval a Felhasználó kijelenti és igazolja, hogy ő a közzétett Termék és az összefüggő Tartalom szerzője, és hogy annak közzétételével az eCube portálon és az összefüggő kommunikációs médiumokban nem kerülnek megsértésre harmadik személyek szerzői jogai a szerzői jogokról szóló és a szerzői joggal összefüggő jogokról szóló 618/2003 sz. törvény (továbbiakban: „Szerzői jogi törvény”) szerint, mégpedig az Űrlap megfelelő mezőjébe történő kattintással. Az Űrlap megfelelő mezőjébe történő kattintás nélkül a regisztráció sikertelenül végződik. Az Üzemeltető nem visel felelősséget a Felhasználó által közzétett Tartalomért.

2.8. A jelen Feltételek 2.7-es pontja hozzámérten alkalmazásra kerül a szellemi tulajdonjogok más tárgyaira is, melyek közvetlenül és/vagy közvetve összefüggésben állnak a Felhasználók Tartalmainak közzétételével az eCube portálon és az összefüggő kommunikációs médiumokban.

2.9. A Felhasználó regisztrációjára, ahogy Termékek hozzáadására sem támasztható jogigény, és az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználó regisztrációjának elutasítására vagy a Terméknek hozzáadására az eCube portálon, éspedig indoklás megadása nélkül is.

 

3.      A közzététel / közlés feltételei

3.1. A Tartalom az eCube portálon azt követően kerül közzétételre, hogy az az Üzemeltető által jóváhagyásra került, legkésőbb a hozzáadást napjától számított 7 munkanapon belül. A bárminemű kétségek kizárása érdekében az érvényes, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy saját belátása szerint hozzájáruljon/ne járuljon hozzá a Tartalomnak az eCube portálon való közzétételéhez. Ez a jóváhagyás bármikor megtagadható/elutasítható. Az Üzemeltető fenntartja a jogok a Tartalomnak a Felhasználóval történt előzetes egyeztetést követő módosítására.

3.2. Az Üzemeltető ezennel figyelmezteti a Felhasználókat, hogy az eCube portálon nem kerül közzétételre semmi olyan Tartalom, mely tartalmában nincs összhangban/nem függ össze az adott témával, vagy amely ellentmond az erkölcs és etika alapvető elveinek és szabályainak.

3.3. A Terméknek és a vele összefüggő Tartalomnak a hozzáadásával a Felhasználó egyúttal ellenszolgáltatás nélkül feltétlen hozzájárulását adja a Tartalom közzétételének idejére (licensz) a Tartalom korlátlan felhasználásához, éspedig elsősorban annak közzétételére, nyilvános terjesztésére, feldolgozására, gyűjteménybe való besorolására és nyilvános kiállítására vonatkozóan.

3.4. A Tartalomnak az eCube portálon való hozzáadásával a Felhasználó egyúttal kijelenti, hogy teljes mértékben tudatában van és egyetért azzal, hogy a Tartalom az eCube portál megadott oldalán ellenszolgáltatás nélkül kerül közzétételre.

3.5. Abban az esetben, ha a Felhasználó fent felsorolt nyilatkozatainak bármelyike vagy az általa közzétett tartalom hamisnak minősül vagy sérteni fogja a tisztességes üzleti kapcsolat és gazdasági verseny szabályait, akkor a Felhasználó lesz felelős a törvény esetleges megsértéséért vagy harmadik személyek jogaiba vagy jogosult érdekeibe való beavatkozásért. Az Űrlap kitöltésével a Felhasználó a Tk. 513/1991 sz. törvénye 725. és további cikkelyeiben foglalt rendelkezések értelmében (továbbiakban: Kereskedelmi Törvénykönyv) egyidejűleg kijelenti, hogy az Üzemeltető vállalkozását kártalanítja minden olyan kárért/veszteségért, melyek az Üzemeltetőnek a Felhasználó bárminemű kötelességének megsértéséből következnek a jelen Feltételek értelmében.

 

4.      Az Üzemeltető jogai és kötelességei

4.1. Minden szöveges, képi és multimediális tartalom, mely a Felhasználó által hozzáadott Tartalom kivételével az eCube portálon kerül közzétételre, az Üzemeltető, az eredeti anyagok szerzőinek, és harmadik személyeknek az Üzemeltetővel szerződés alapján szabályozott szerző jogai által védett.

4.2. Az Üzemeltető kijelenti, hogy kihasználja ismereteit és képességeit az eCube portál megbízható és biztonságos működtetése érdekében. Az Üzemeltető ugyanakkor nem felel a nyújtott szolgáltatások 100%-os működéséért. Az eCube használatából eredő esetleges károk megtérítését célzó bárminemű igények kielégítése ki van zárva.

4.3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználó által közzétett Tartalmat és felhasználói profilt elsősorban, de nem kizárólag az alábbiakban felsorolt célokra fogja használni:

a.       az eCube portál üzemeltetésére,

b.      az eCube portál népszerűsítésére,

c.       a Tartalom és a felhasználói profil közzétételére az összefüggő kommunikációs médiumokban,

d.      a Tartalom és a felhasználói profil közzétételére az Üzemeltető által kiadott nyomtatott és elektronikus reklám- és népszerűsítő anyagokban.

4.4. A Felhasználó által a regisztráció során a „Rendszer e-mail” mezőben megadott e-mail-címet az Üzemeltető kizárólag az eCube portál üzemeltetésével összefüggő tevékenységekre fogja felhasználni, és az nem kerül átadásra harmadik félnek. Az eCube üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységnek tekintendő egyebek mellett az olyan információs üzenetek elküldése is, melyek az eCube portál üzemeltetését illetik és/vagy azzal kapcsolatosak, az eCube portál üzemeltetésével, vagy az Üzemeltető vállalkozásának tárgyával összefüggő hírekről szóló kéretlen üzenetek elküldése, mégpedig maximum havi 4 alkalommal.  Az üzenetek részét képezhetik harmadik felek rövid reklámcélú információi is.

4.5. A Felhasználó által a „Nyilvános e-mail-cím” mezőben megadott e-mail-címek a Termékek népszerűsítése során kerülnek felhasználásra. Ezek kapcsolattartó e-mail-ként szolgálnak a Felhasználó termékei iránt érdeklődők részére.

4.6. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját megítélése alapján és előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítsa az eCube portálról az olyan Tartalmat, mely sérti a hatályos törvényeket és a felhasználási feltételeket, valamint hogy blokkolja az eCube portálhoz való hozzáférést azon Felhasználók részére, akik a jelen Feltételek értelmében megsértették a felhasználás feltételeit.

 

5.      Záró rendelkezések

5.1. A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételekkel való egyetértés nélkül nem lehetséges Tartalom közzététele.

5.2. A Felhasználó ezennel továbbá tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy szükség szerint a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítsa vagy teljes mértékben helyettesítse.

5.3. A Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött jogviszonyt a jelen Feltételek és a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogi előírások szabályozzák, annak ütköző normáinak kizárása mellett.

Iparág
Megoldások a következőkhöz
Hírlevél
Értékelések Hozzászólás a béta verzióhoz